___________________ SRC2 ÇIKMIŞ SORU KİTAPÇIĞI 1 ___________________

1) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D) Önce boylamı sonra enlemi okunur.
A- B- C- D-
2) Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
A- B- C- D-
3) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına Ġlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş
günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat
A- B- C- D-
4) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün
A- B- C- D-
5) Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme
süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
A- B- C- D-
6) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına Ġlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; her yirmidört saatlik
süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 14
A- B- C- D-
7) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden
yapılmaması esastır.
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte
sahip olmaları veya bu terminali kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
A- B- C- D-
8) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahipleri, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için yolcunun ölümü,
yaralanması ve eşyanın zarar görmesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek
zorundadır.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında ön görülen sınırlar içinde doğrudan
doğruya sigortacıya karşı talepte bulunamazlar.
C) Zorunluluk halinde mülki idare amirlerince verilecek izin dışında yolcu ve eşya
sınır kapılarına taşınmaz.
D) Yolcuların sınır kapısından yaya olarak geçmek suretiyle bir başka taşıta
binmesine müsaade edilmez.
A- B- C- D-
9) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 22 yaşından gün almış olmaları şarttır.
B) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 24 yaşından gün almış olmaları şarttır.
C) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 25 yaşından gün almış olmaları şarttır.
D) Büyük otobüs kullanan şoförlerin, 26 yaşından gün almış olmaları şarttır.
A- B- C- D-
10)Boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet olmak
üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 12 koltuk için en az 1 adet olmak
üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 14 koltuk için en az 1 adet olmak
üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her 15 koltuk için en az 1 adet olmak
üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
A- B- C- D-
*
11) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi
zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu
taşınamaz.
A- B- C- D-
12)Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden
olur?
A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
A- B- C- D-
13) Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidrolik yağı eksilmiştir.
B) Borularda ve rekorlarda kaçak vardır.
C) Fren balataları aşınmıştır.
D) Fren balataları ıslanmıştır.
A- B- C- D-
14) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
A- B- C- D-
15) Yakıt tasarrufuna etki eden ayar aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Buji ayarı
B) Platin ayarı
C) Avans ayarı
D) Şaft ayarı
A- B- C- D-
16) Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapma sebebi değildir?
A) Radyatör peteklerinin tıkalı olması.
B) Vantilatör kayışının gevşek veya kopuk olması.
C) Uygun vites ve hızda gidilmemesi.
D) Akü kutup başlarının oksitlenmesi.
A- B- C- D-
17) Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?
A) 10 – 15 arası
B) 15 – 20 arası
C) 20 – 30 arası
D) 40 – 50 arası
A- B- C- D-
18) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek.
A- B- C- D-
19) Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar
olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topluktan koltuk altına kadar
A- B- C- D-
20) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk
A- B- C- D-
21) Holger - Nielsen metodu (sırttan bastırma - dirseklerden yukarı kaldırma) ile
suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?
A) Yüz üstü
B) Yan yatış
C) Sırt üstü
D) Yarı oturuş
A- B- C- D-
22) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeler, taşımacılar tarafından belirlenir.
B) Taşımanın yoğunluğuna göre gidiş ve dönüş için farklı ücret belirlenebilir
C) Tarifeler en az dört en fazla bir yıllık olarak belirlenir
D) Ücret tarifeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından görülmüştür şerhi verildikten sonra
geçerlilik kazanır.
A- B- C- D-
23) I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler
Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta
türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yanlızca III
D) II ve III
A- B- C- D-
24) Aşağıdakilerden hangisi otobüsle tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu
taşımacılığında kullanılan yetki belgesidir?

A) D1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) F1 yetki belgesi
A- B- C- D-
25)Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere
verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) B türü yetki belgesi
B) A türü yetki belgesi
C) D türü yetki belgesi
D) F türü yetki belgesi
A- B- C- D-
26) Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
A) 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
B) 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
C) 4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
D) 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
A- B- C- D-
27) Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden
hangisini yapmak gerekir?
A) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır.
B) Gazı kesmeli, direksiyonu ters çevirmelidir.
C) Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir.
D) Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır.
A- B- C- D-
28) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili
değildir?
A) Aracın hızı
B) Yol yüzeyinin durumu
C) ABS
D) Yolun eğimi
A- B- C- D-
29) Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış
noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü
boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
A- B- C- D-
30) Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin,
belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli
zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla
yolcunun istediği adrese gönderilebilir.
C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.
A- B- C- D-
31)Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde
doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Gönderen ve yolcu sorumludur.
B) Taşımacı sorumludur.
C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
A- B- C- D-
32) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret
levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
A- B- C- D-
33) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir.
A- B- C- D-
34) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
A) Kavşaklar
B) Geçitler
C) Tepe üstleri
D) Bölünmüş yollar
A- B- C- D-
35) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı
veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az kaç metre
mesafede olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir?
A) 20 metre
B) 30 metre
C) 50 metre
D) 100 metre
A- B- C- D-
36) Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik
muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
A- B- C- D-
37) “Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden
fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla
sürülmemesi zorunludur.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden
A- B- C- D-
38)Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın
arkasının savrulmasına neden olur.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılarak trafikte oluşabilecek durumlar önceden tahmin
edilmeye çalışılmalıdır.
C) Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve
istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride
sollama yapılmayacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
A- B- C- D-
39)Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Viyadükler
D) Hemzemin geçitler
A- B- C- D-
40) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle
belirlenmemiş ise geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Motorlu araç sürücüleri, motorsuz araçlara,
B) Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara,
C) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,
D) Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet
yolundaki bisikletlilere,
A- B- C- D-
**
41)Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
A) Tepkisel koşullanma
B) Sosyal öğrenme
C) Edimsel öğrenme
D) Deneme-yanılma
A- B- C- D-
42)Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir
sürücünün hangi algısı yüksektir?
A) İçsel denetim (kontrol) odağı algısı
B) Dışsal denetim odağı algısı
C) Şans ya da kariyercilik algısı
D) Öz yetkinlik algısı
A- B- C- D-
43) Aşağıdakilerden hangisi huzurlu ve hatasız trafik ortamları için insanların genel
anlamda taşımaları gereken becerileri arasında yer almaz?
A) Anlama – değerlendirme-karar verme - muhakeme becerisi
B) Hız ve mesafe algılama becerisi
C) Kısa görüş alanı içerisinde uyarıları fark etme becerisi
D) Refleks (tepki) kapasitesi
A- B- C- D-
44) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
A) Yargılama yerine tanımlama
B) Denetleme yerine işbirliği
C) İçtenlik yerine art niyet
D) Umursamazlık yerine değer verme
A- B- C- D-
45) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?
A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
A- B- C- D-
46) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede
takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için
geçerli değildir.
C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır.
D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
A- B- C- D-
47) Hız sınırlarını % 10 - %30 (%30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?
A) 5 ceza puanı
B) 10 ceza puanı
C) 15 ceza puanı
D) 20 ceza puanı
A- B- C- D-
48) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci
defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri
alınır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 2 yıl
A- B- C- D-
49) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki
yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?
A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
A- B- C- D-
50) “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan
bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu
bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine veya sonrasına
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
A- B- C- D-
    ***
Sekt?ler Web Stats Paylaş | forklift ehliyeti | İletişim | Ehliyet sınav soruları | trafik ceza sorgulama